พันธกิจและเป้าหมาย

“We make a living by what we get, We make a life by what we give”

ความเชื่อของเรา

Nepal101 จัดตั้งขึ้นภายใต้ความเชื่อที่ว่า การสร้างธุรกิจให้ยั่งยืนจะต้องสร้างสังคมให้แข็งแกร่งขึ้นด้วย หลัก 3 ประการที่เรายึดถือในธุรกิจและเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจดำเนินธุรกิจใดๆ คือ People, Planet, Value

People:

สร้างพลังและคุณค่า

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทำให้ธุรกิจเราดำเนินไปได้ การผลักดันกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกันเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ เราพยายามอย่างมากที่จะนำประสบการณ์และความรู้สึกที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ทำงานร่วมกับผู้ร่วมงานทุกฝ่ายเพื่อสร้างคุณค่าและทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น และสำคัญที่สุดคือการจัดสรรทำงานเพื่อสร้างสังคมที่เราอยู่ให้ดีขึ้น


Planet:

การดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืน

ธุรกิจของเราดำรงอยู่ได้จากการใช้ทรัพยากรโลกและธรรมชาติที่สวยงาม  การดำเนินธุรกิจของเราจึงมีเป้าหมายที่จะตอบแทนและสร้างความยั่งยืนคืนสู่ธรรมชาติ และช่วยรักษาโลกของเราให้สืบต่อไปยังลูกหลานได้ เราจะพยายามหาทางที่ดำเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบทางลบกับธรรมชาติน้อยที่สุด


Value:

การทำงานร่วมกันเพื่อสร้างคุณค่าแก่ธุรกิจ

เราเชื่อว่าธุรกิจจะช่วยสร้างคุณค่าและการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้แก่สังคม การสร้างมูลค่าของธุรกิจผ่านการการสร้างสังคมให้ปรับตัวทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก เช่น การสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนท้องถิ่น การให้ความช่วยเหลือทางธุรกิจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้สามารถให้การบริการที่ดีขึ้น เราพยายามที่จะสร้างคุณค่าและพลังบวกให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง


เป้าหมาย:

บริการของเราคือหนึ่งในการลงทุนที่จะช่วยสร้างประสบการณ์ โอกาสและคุณค่าให้กับทั้งตัวคุณเองและชุมชนท้องถิ่น การสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญ เราต้องการให้การลงทุนของคุณได้ประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด

 

เราขอขอบคุณท่านที่ให้โอกาสเราได้บริการและมอบประสบการณ์ครั้งสำคัญและมีความหมายให้กับชีวิตทุกท่าน